Polityka prywatności

ORTEC B.V., holenderska spółka kapitałowa, zarejestrowana w rejestrze handlowym w Zoetermeer, Holandia, (zwana dalej „ORTEC”) przetwarza Dane Osobowe (jak określono poniżej) osób przeglądających stronę internetową ORTEC („Strona”) www.ortec.com.

Niniejsza „Polityka Prywatności” umożliwia (jak określono poniżej) poznanie zasad zbierania przez ORTEC Państwa Danych Osobowych oraz możliwości kontroli ich wykorzystania.

1. ZAKRES NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady i wytyczne regulujące ochronę Danych Osobowych (jak określono poniżej) zbierane na Stronie lub za jej pośrednictwem, związane z osobami odwiedzającymi Stronę i jej użytkownikami („Państwo” lub „Państwa”).

Dane osobowe („Dane Osobowe”) oznaczają jakiekolwiek informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Możliwa do zidentyfikowania osoba to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, odnosząc się w szczególności do numeru identyfikacyjnego lub jednej lub więcej cech charakterystycznych dla tej osoby.

Dane Nieosobowe oznaczają jakiekolwiek informacje, które nie identyfikują danej osoby.

Warunki Korzystania ze Strony dostępne na www.ortec.com są zawarte w niniejszej Polityce Prywatności. Korzystanie przez Państwa ze Strony oraz jakiekolwiek Dane Osobowe, które udostępniają Państwo na Stronie podlegają warunkom niniejszej Polityki Prywatności oraz Warunków Użytkowania.

2. POZYSKANE DANE

W celu korzystania z określonych funkcji i opcji Strony, w trakcie jej odwiedzania lub użytkowania, ORTEC wymaga od Państwa podania określonych Danych Osobowych. Dane Osobowe mogą zawierać

 • imię i nazwisko
 • adres pocztowy
 • adres mailowy,
 • numer(y) telefonu
 • login i hasło
 • firmę, wielkość firmy, dział i stanowisko
 • przemysł i podsektory przemysłu
 • adres IP oraz
 • jakiekolwiek inne Dane, które mogą być istotne dla niżej wymienionych celów

Jednak we wszystkich przypadkach zebrane Dane Osobowe ograniczają się do danych niezbędnych do celów określonych w Artykule 3.

Mają Państwo możliwość decydowania, czy udostępniać wszystkie Dane osobowe, czy tylko ich część. Jeśli jednak zdecydują się Państwo nie udostępniać żadnych Danych Osobowych, nawet ich części, cele opisane w Artykule 3 poniżej mogą nie zostać osiągnięte lub zostać osiągnięte niewłaściwie, ponieważ niektóre obszary i funkcje Strony mogą nie działać poprawnie i/lub mogą Państwo nie uzyskać dostępu do pewnych witryn na Stronie. W szczególności nie uzyskacie Państwo dostępu do pewnych usług za pośrednictwem Strony.

3. METODY I CELE POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Jak określono powyżej, udostępniacie Państwo swoje Dane Osobowe dobrowolnie.

ORTEC zbiera Dane Osobowe zarówno online, jak i offline, a niniejsza Polityka Prywatności znajduje zastosowanie bez względu na sposób ich pozyskania. W przypadku zbierania Danych online, niniejsza Polityka Prywatności jest zamieszczona na Stronie, natomiast w przypadku zbierania Danych offline, zostaną Państwu przedstawione niniejsze zasady Polityki Prywatności.

Dane Osobowe są zwykle gromadzone w celu prowadzenia przez ORTEC działalności, takiej jak marketing oraz reklama firmy, lepsze dopasowanie produktów i usług do potrzeb klientów ORTEC i stosowanie się do prawnie wymaganego obowiązku sprawozdawczości oraz podobnym działaniom.

Państwa Dane Osobowe zebrane przez ORTEC na Stronie lub za jej pośrednictwem są wykorzystywane przez ORTEC do niżej wymienionych celów:

 • aby umożliwić Państwu zwrócenie się z prośbą o informację
 • aby zapewnić Państwu spersonalizowane, interaktywne użytkowanie Strony
 • aby uwzględnić Państwa wymagania i zainteresowania oraz by dostarczyć produkty i/lub usługi jak najbardziej odpowiadające Państwa potrzebom
 • aby umożliwić Państwu utworzenie i prowadzenie swojego konta w celu uzyskania specjalistycznej dokumentacji i pomocy technicznej
 • aby umożliwić Państwu subskrypcję na usługi komercyjne lub uzyskanie wsparcia
 • aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji i opcji oferowanych przez Stronę oraz
 • do realizacji wszelkich innych działań związanych z powyższymi celami

Udostępniając swój adres mailowy, wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystanie tego adresu łącznie z innymi stosownymi Danymi Osobowymi w celu otrzymywania wiadomości komercyjnych i marketingowych od firmy ORTEC i jej podmiotów zależnych.

ORTEC może również korzystać z Państwa adresu mailowego w celach administracyjnych lub innych celach niezwiązanych z marketingiem (np. w powiadomienia o istotnych zmianach na Stronie).

4. CIASTECZKA

Ciasteczka są to pliki tekstowe przechowywane i wykorzystywane do zapisu informacji osobowych i nieosobowych dotyczących przeglądania przez Państwa Strony.

ORTEC może stosować ciasteczka lub inne technologie w celu zbierania i przechowywania Danych Osobowych poprawiających oferowane Państwu usługi poprzez, np.:

 • umożliwienie usłudze rozpoznania Państwa urządzenia, dlatego nie musicie Państwo podawać kilkakrotnie tych samych informacji w czasie jednej czynności
 • rozpoznania podanej przez Państwa wcześniej nazwy użytkownika i hasła, byście nie musieli podawać tych informacji dla każdej przeglądanej strony
 • sprawdzenia, ile osób korzysta z usług, aby uczynić je prostsze w użytkowaniu oraz zapewnić odpowiednie zasoby w celu zagwarantowania odpowiedniej prędkości działania
 • analizy danych, aby pomóc ORTEC zrozumieć interakcje użytkowników z usługami, tak aby ORTEC mógł je ulepszać

ORTEC korzysta z dwóch rodzajów ciasteczek – stałych i tymczasowych. Ciasteczka tymczasowe znikają z chwilą wylogowania się ze Strony. Stałe ciasteczka pozostają po wylogowaniu ze Strony, aby można je było wykorzystać przy okazji następnych wizyt na Stronie.

Zostaną Państwo o tym powiadomieni przy pierwszym otrzymaniu ciasteczka i możecie Państwo zdecydować, czy zaakceptować je, czy też odrzucić. Mając powyższe na uwadze, kontynuując korzystanie ze Strony, wyrażacie Państwo zgodę na używanie przez ORTEC ciasteczek.

Jest też możliwość ustawienia w Państwa przeglądarce opcji odrzucania wszystkich ciasteczek, jednak przy takim ustawieniu niektóre obszary i funkcje Strony mogą nie działać poprawnie i/lub dostęp do części Strony lub jej usług może być ograniczony.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ CZAS ICH PRZECHOWYWANIA

Dane Osobowe obejmują wykorzystywanie, przechowywanie, zapisywanie, przekazywanie, dostosowywanie, zestawianie, wprowadzanie zmian, raportowanie, udostępnianie i usuwanie Danych Osobowych w niezbędnych okolicznościach prawnie dozwolonych lub w jakikolwiek inny sposób prawnie wymaganych.

Wszelkie zebrane Dane Osobowe będą przechowywane przez ograniczony czas, stosownie do celu takiego gromadzenia danych oraz tak długo, jak jest to wymagane przez obowiązujące prawo.

6. LINKI DO WITRYN NIEKONTROLOWANYCH PRZEZ ORTEC LUB JEGO PODMIOTY ZALEŻNE

Niniejsza Strona może proponować Państwu linki do witryn stron trzecich, które mogą okazać się dla Państwa interesujące.

O ile ORTEC nie uzyska Państwa jednoznacznej zgody, nie ma prawa udostępniać jakichkolwiek Danych Osobowych osobom trzecim. Może jednak przekazywać im Dane Nieosobowe.

ORTEC nie posiada kontroli nad Witrynami stron trzecich, ani ich praktykami w zakresie ochrony gromadzonych Danych Osobowych, i dlatego pozostają one poza kontrolą ORTEC. W związku z tym, ORTEC nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść witryn osób trzecich ani ich praktyki dotyczące ochrony Danych Osobowych.

Dlatego też, to na Państwu spoczywa odpowiedzialność zapoznania się z zasadami prywatności stron trzecich.

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli korzystacie Państwo ze Strony spoza terytorium Unii Europejskiej, gdzie prawa i przepisy regulujące gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych różnią się od przepisów Unii Europejskiej, prosimy pamiętać, że użytkowanie Strony, która podlega prawu holenderskiemu, odpowiednim Warunkom Użytkowania i Polityce Prywatności, przekazujecie Państwo swoje Dane Osobowe Unii Europejskiej i wyrażacie na to zgodę.

ORTEC, jako firma matka globalnej grupy, może korzystać z dostępnych technologii, aby efektywnie zarządzać Danymi Osobowymi w celu uzyskania takich danych drogą online lub w inny sposób w trakcie swoich działań międzynarodowych. Dane Osobowe mogą być pozyskane poprzez Stronę i następnie udostępnione spółkom zależnym i powiązanym z ORTEC („Spółki Grupy ORTEC”) do celów określonych w Artykule 3 niniejszej Polityki Prywatności.

W sytuacji, gdy ORTEC zostanie poinformowany, że strona trzecia, której ORTEC udostępnił Dane Osobowe do celów określonych w Artykule 3 powyżej wykorzystuje lub ujawnia Dane Osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Polityką Prywatności lub stosownymi przepisami prawa, ORTEC poweźmie odpowiednie kroki, aby zapobiec lub powstrzymać takie wykorzystywanie lub ujawnianie danych.

Będziecie mieli Państwo możliwość zdecydowania, czy upoważniacie Państwo ORTEC do korzystania z Państwa Danych Osobowych w celach innych niż zostały one pierwotnie określone.

Ponadto, ORTEC ujawni Dane Osobowe stronom trzecim, jeśli uzna, że jest to konieczne ze względów technicznych (np. usługi hostingowe świadczone przez strony trzecie) lub w celu ochrony interesów prawnych ORTEC (w przypadku nabycia lub fuzji firmy ORTEC przez stronę trzecią lub całkowitą albo częściową likwidację ORTEC). Takie przekazanie może odbyć się drogą internetową, mailową, faksową, lub korzystając z innych sposobów, które ORTEC uzna za stosowne i zgodne z prawem.

8. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH I ICH SPROSTOWANIA

ORTEC podejmie odpowiednie kroki, aby zapewnić, że zebrane Dane Osobowe są wykorzystywane do celów zgodnych z niniejszą Polityką Prywatności oraz że są one poprawne i aktualne.

Macie Państwo prawo do dostępu do swoich Danych Osobowych. Ponadto, macie Państwo prawo wnioskować o ich sprostowanie, uzupełnienie, uaktualnienie lub usunięcie. Możecie Państwo również otrzymać kopię swoich Danych Osobowych posiadanych przez ORTEC.

Jeśli posiadają Państwo konto, macie Państwo prawo mieć dostęp do sprostowania Danych Osobowych logując się na swoje konto. W innym przypadku możecie Państwo korzystać z prawa dostępu do konta i możliwości sprostowania danych wysyłając mail na adres: info@ortec.com

W zależności od zakresu prośby, ORTEC zastrzega sobie prawo do żądania uzasadnionej opłaty na pokrycie bieżących kosztów związanych z takim dostępem, modyfikacją i usunięciem Danych Osobowych. ORTEC może, w niektórych okolicznościach określonych przez stosowne prawo i przepisy, odmówić dostępu do Danych Osobowych.

9. OCHRONA DANYCH I ODBIORCY

ORTEC zobowiązuje się do zapewnienia ochrony i zabezpieczenia Danych Osobowych, które zdecydują się Państwo udostępnić, aby zapewnić poufność Państwa danych i zapobiec ich zniekształceniu, uszkodzeniu, zniszczeniu oraz ujawnieniu przez osoby nieupoważnione.

ORTEC stosuje odpowiednie fizyczne, elektroniczne i proceduralne środki ochrony, aby zabezpieczyć Dane Osobowe przed utratą, niewłaściwym użytkowaniem oraz nieupoważnionym dostępem, ujawnianiem, modyfikowaniem i uszkodzeniem. W tym celu ORTEC korzysta z zaawansowanej technologii stworzonej na potrzeby ochrony Danych Osobowych w trakcie ich przesyłania oraz aby zapobiec błędom transmisji lub nieupoważnionym działaniom stron trzecich. Jednak pomimo iż ORTEC dąży do ochrony Państwa Danych Osobowych, w świetle nieuniknionego ryzyka transmisji danych przez Internet, ORTEC nie może zagwarantować pełnego zabezpieczenia od jakichkolwiek błędów, które mogą się pojawić w czasie transmisji Danych Osobowych, co pozostaje poza uzasadnioną kontrolą ORTEC.

Ponieważ wszystkie Dane Osobowe są poufne, dostęp do nich jest ograniczony do pracowników, wykonawców i agentów ORTEC lub Spółek Grupy ORTEC, które potrzebują takich danych do wykonywania swoich obowiązków. Wszyscy, którzy mają dostęp do Państwa Danych Osobowych mają obowiązek zachowania poufności danych i podlegają działaniom dyscyplinarnym i/lub innym sankcjom, jeśli nie dochowują tych zobowiązań.

Ponieważ istotną dla Państwa kwestią jest zachowanie ostrożności, aby zapobiec wglądu w Państwa Dane Osobowe przez osoby nieupoważnione. Do Państwa należy odpowiedzialność za poufność hasła i informacje, które pojawiają się na Państwa koncie. Dlatego należy się upewnić, że w razie współdzielenia komputera z innymi osobami, wylogujecie się Państwo z sesji.

10. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Mimo że ORTEC wprowadził uzasadnione zabezpieczenia, aby chronić Państwa Dane Osobowe, mamy świadomość, że nie istnieje całkowicie bezpieczna metoda przekazywania i przechowywania Danych Osobowych.

Jednak ORTEC zobowiązuje się do zapewnienia prywatności Danych Osobowych. Jeśli istnieje powód, dla którego uważacie Państwo, że bezpieczeństwo Państwa Danych Osobowych jest zagrożone lub są one nienależycie wykorzystywane, prosimy o kontakt z ORTEC pod adresem: info@ortec.com

ORTEC zbada i spróbuje wyjaśnić sytuacje dotyczące użycia i ujawnienia Danych Osobowych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności.

Nieupoważniony dostęp do Danych Osobowych lub niewłaściwe wykorzystanie Danych Osobowych może stanowić przestępstwo zgodnie z miejscowym prawem i obowiązującymi przepisami w każdej ze spółek grupy ORTEC.

11. KONTAKT

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności lub wniosków o sprostowanie, uzupełnienie lub usunięcie Państwa Danych Osobowych, prosimy wysłać mail na podany niżej adres: info@ortec.com.

12. DATA WEJŚCIA W ŻYCIE POLITYKI PRYWATNOŚCI I STOSOWNYCH DO NIEJ ZMIAN

Niniejsza Polityka Prywatności może podlegać aktualizacji zgodnie z wymaganiami ORTEC oraz okolicznościami lub gdy jest to wymagane przez prawo i stosowne przepisy.